Beneficiari eligibili

IMM-uri (micro, intreprinderi mici si mijlocii) din activitatile:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servicii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică

Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii proiectului.

VERIFICA PUNCTAJUL

Conditii eligibilitate

 • au profit operațional în anul 2019;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv
 • nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;
 • Societatea se angajeaza să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
 • Proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%].
 • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde (conform anexei 1 din  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021) – solicitanții au obligatia să depună la cererea de finanțare analiza de mediu

 

Ajutor nerambursabil

 • 000-500.000 euro (max 5 x CA 2019)
 • Contribuţie proprie: intre 5%-15%

 

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de servicii – pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire
 • Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

 

CRITERII DE SELECTIE PROIECTE

Se vor finanța proiectele care obtin minim 60 de puncte în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Proiectele cu o rată internă de rentabilitate mai mare de 5,5% nu sunt admise la finanțare.

CRITERII DE SELECTIE PROIECTE

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

 

1.Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 15 puncte

 • ≥30% – 15 puncte;
 • ≥20 < 30% – 10 puncte
 • ≥10 < 20% – 5 puncte;
 • < 10% – 0 puncte.

2.Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 2019 – 35 puncte

 • ≤ 30% – 35 puncte;
 • >30% ≤ 40% – 25 puncte;
 • >40% ≤ 50% – 15 puncte;
 • >50% ≤ 60% – 10 puncte;
 • >60% < 70% – 5 puncte;
 • ≥70% – 0 puncte.

3.Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019 – 30 puncte

 • ≥ 30% – 30 puncte;
 • ≥20% < 30% – 20 puncte;
 • ≥10% < 20% – 10 puncte;
 • > 5% < 10% – 5 puncte;
 • ≤ 5% – 0 puncte.

4.Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte.

5.Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 15 puncte

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 7 puncte;
 • < 10% 0 puncte.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.