Programul naţional multianual de MICROINDUSTRIALIZARE 2017

Beneficiari

BENEFICIARI ELIGIBILI
Societăţile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii; microintreprinderile sunt eligibile doar cele din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov) care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

1. Au cel puţin 1 an calendaristic şi au codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat la momentul inscrierii online

2. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Minister în anul 2017

3. Nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, nu au datorii esalonate

4. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro si nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale

5. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

FACILITĂȚI

1. Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului si nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar;

2. Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

A. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din HG 2139/ 2004

B. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale

C. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

D. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare

E. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă

F. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie4

G. Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă

H. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare

I. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

J. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie

K. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei

L. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare

CODURI CAEN ELIGIBILE

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

1811 Tipărirea ziarelor;

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția: 2011, 2051, 2053, 2059

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 ndustria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 Fabricarea de mobilă;

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

PERIOADA DE DEPUNERE

Se vor depune proiectele incepand cu data de 21.08.2017

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.