Beneficiari eligibili

IMM-uri si CMI din sectoarele:

Clasa P– Învățământ; Clasa Q – Sănătate și asistență socială; Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative; Clasa S – Alte activități de servicii

Conditii eligibilitate

 • au profit operațional în anul 2019;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv
 • nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;
 • Societatea se angajeaza să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
 • Proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%].
 • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde (conform anexei 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021) – solicitanții au obligatia să depună la cererea de finanțare analiza de mediu (DNSH)

VERIFICA PUNCTAJUL

Ajutor nerambursabil

 • 50.000-200.000 euro (max 5 x CA 2019)
 • Contribuţie proprie: intre 5%-15%

 

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de servicii – pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire
 • Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

CRITERII DE SELECTIE PROIECTE

Se vor finanța proiectele care obtin minim 60 de puncte în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Proiectele cu o rată internă de rentabilitate mai mare de 5,5% nu sunt admise la finanțare.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

CRITERII DE SELECTIE PROIECTE

1.Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 15 puncte

 • ≥30% – 15 puncte;
 • ≥20 < 30% – 10 puncte
 • ≥10 < 20% – 5 puncte;
 • < 10% – 0 puncte.

2.Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 2019 – 35 puncte

 • ≤ 30% – 35 puncte;
 • >30% ≤ 40% – 25 puncte;
 • >40% ≤ 50% – 15 puncte;
 • >50% ≤ 60% – 10 puncte;
 • >60% < 70% – 5 puncte;
 • ≥70% – 0 puncte.

3.Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019 – 30 puncte

 • ≥ 30% – 30 puncte;
 • ≥20% < 30% – 20 puncte;
 • ≥10% < 20% – 10 puncte;
 • > 5% < 10% – 5 puncte;
 • ≤ 5% – 0 puncte.

4.Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte.

5.Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 15 puncte

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 7 puncte;
 • < 10% 0 puncte.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.