Beneficiari eligibili

 • sunt înregistrați conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;
 • cel puțin unul dintre asociați este femeie şi deține cel puțin 50% din părțile sociale/acțiuni ale societății aplicante. În cazul societăților înființate în baza Legii 1/2005 condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei;
 • depun o solicitare de finanțare pentru un singur cod CAEN eligibil în cadrul programului. Acesta este obligatoriu să fie autorizat până la momentul emiterii acordului de plată;
 • creează cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și le mențin ocupate cel puțin 12 luni după emiterea acordului de plată;
 • asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării finanțării;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru punctul/punctele de lucru (datoriile eșalonate conduc la neeligibilitate);
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

Nu sunt eligibili operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation ediția 2022, sau în cadrul edițiilor anterioare ale programului Femeia Manager.

Conditii eligibilitate

 • IMM-uri în care cel puțin unul din asociați să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale (infiintate din 2021)
 • Asociatii nu au beneficiat de Start-up Nation sau Femeia Antreprenor 2022
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții nu au datorii eșalonate

Ajutor nerambursabil

 • În urma acestuia sunt estimate 1.000 de companii beneficiare în anul 2024.
 • Valoarea maximă a alocației financiare nerambursabile este de 200.000 lei/ beneficiar, care reprezintă maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Cheltuieli eligibile

a) echipamente tehnologice – activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

b) spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț – pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție/ prestări servicii/ comerț;

c) mijloace de transport autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele sunt eligibile în valoare de maximum 50.000 lei și 1 autoturism / beneficiar;

d) mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale – grupa nr. 3 conform HG 2139/2004;

e) salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț – sumă forfetară de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

f) site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică;

g) cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;

h) taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicații neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

i) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării și pentru implementarea proiectului în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei;

j) două plăcuțe informative obligatorii în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

k) cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului

CRITERII DE SELECTIE PROIECTE

Atasat puteti gasi grila de punctaj (nu este grila finala, conditiile Programului sunt in Consultare publica si pot aparea modificari).

Verifica criteriile de selectie.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.